PMKI a facebook-on
Elérhetőségek
Cím: 2370 Dabas, Szt.          István u. 58.
Telefon/fax: 233-6910
E-mail: pmki@pmkult.hu

csik

Közép Magyarországi Folklór Szövetség – Alapszabály

 

Alapszabály


I. fejezet

Általános rendelkezések

1./ Az Egyesület neve: Közép-magyarországi Folklórszövetség, rövidítve: KMFSZ

2./ Az Egyesület székhelye: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.

3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

4./ Az Egyesület pecsétje: kor alakú, kb. 5 cm átmérőjű, rajta a Közép Magyarországi Folklórszövetség felirat, alapítva 2005

5./ Az Egyesület jogi személy.


II. fejezet

Az Egyesület célja tevékenységei

1./ Az egyesület célja:

A magyar és más népek hagyományos művészeti, tárgyi, szellemi értékeinek megismertetése, megőrzése, ápolása, különös tekintettel a népművészetre.
Tevékenységével célja gyermekek, fiatalok képzése, érdekeik képviselete, a valamely szempontból hátrányos helyzetben lévők esélyegyenlőségének megteremtése, a környezet védelme, az épített és szellemi örökség megóvása, az emberek életminőségének javítása érdekében.

2./ Az 1./ pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület főbb tevékenységei:

Az egyesület tevékenységét Pest megye és Budapest területén végzi.

1. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
2. kulturális tevékenység,
3. kulturális örökség megóvása,
4. környezetvédelem
5. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
6. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
7. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
8. népművészeti események, rendezvények szervezése
9. oktatási programok, továbbképzés szervezése

3./ Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

4./ Céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve alapítványt rendelhet.


III. fejezet

Az Egyesület tagjai

1./ Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.

2./ Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat és felvételéhez a közgyűlés minősített többsége hozzájárul.

3./Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetesé és jogi személy, aki egyetért az Egyesület működésével, ehhez anyagi szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt.

4./ Az Egyesületnek tiszteletbeli tagjai lehetnek. A tiszteletbeli tagok felvételéről az Elnökség határoz.

5./ A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésére álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.

6./ A tag jogai:

a./ Az Egyesület tagja az Egyesület bármely tisztségére megválasztható, amennyiben betöltötte a 18. életévét.

b./ Személyesen részt vehet az Egyesület közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein.

c./ Képviselője útján javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.

d./ Igénybe vehet az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.

e./ Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti.

8./ A tag kötelezettségei:

a./ Aktívan működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában.

b./ Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit.

c./ Rendszeresen fizesse be a tagdíjat.

9./ A pártoló tag jogai:

a./ A közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel.

b./ Javaslat tétel. Élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.

c./ A jogi személy pártoló taggal kötött szerződés által meghatározott egyéb jogok.

 

10./ A pártoló tag kötelezettségei:

a./ Az egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése.

b./ A jogi személy taggal kötött szerződésen alapuló egyéb kötelezettségek.

11./ A tiszteletbeli tag jogai:

a./ A tanácskozási joggal való részvétel az Egyesület közgyűlésén és rendezvényein.

b./ Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele.


IV. fejezet

A tagság megszűnése

1./ A rendes tagság megszűnik

a./ kilépéssel,

b./ törléssel,

c./ kizárással.

2./ A rendes tag és a pártoló tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet.

3./ Az elnökség határozattal kizárhatja azt a rendes tagot, illetve természetes személy pártoló tagot, aki az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Egyesület közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.

4./ Az Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra vonatkozó alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg, vagy a tagsági díjjal írásbeli felszólítás ellenére, három hónapnál tovább hátralékban van. A törlést kimondó határozat ellen 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.


V. fejezet

Az Egyesület szervezete

1./ az Egyesület szervei
– közgyűlés,
– elnökség,
– elnök.

2./ Az Egyesületet bel- és külföldi kapcsolataiban az elnökség képviseli.

3./ Az Egyesület ügyintézését az elnökség végzi.


VI. fejezet

A közgyűlés

1./ Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlésen a tagok vesznek részt.

2./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a./ az alapszabály megállapítása, módosítása,

b./ az elnökség, az elnök, megválasztása és visszahívása,

c./ a tagdíj mértékének megállapítása,

d./ az Egyesület két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása az elnökség előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló elfogadása,

e./ éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása,

f./ más egyesülettel való egyesülés kimondása,

g./ döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnökség a közgyűlés elé terjeszt,

i./ döntés új tag felvételéről, a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása,

j./ az egyesület költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési szabályzatának megalkotása.

3./ A közgyűlést legalább évente, vagy szükség szerint kell összehívni. Összehívását az elnökség rendeli el, az összehívás végrehajtásáról elnök gondoskodik. A tagok 1/3-ának indoklással előterjesztett vajaslatára, vagy a törvényességi felügyeletet ellátó szerv írásbeli kezdeményezésére  a közgyűlést össze kell hívni. A közgyűlést írásban kell összehívni, a tervezett napirend megjelölésével, a tervezett időpont előtt 15 nappal.

4./ A közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület tagjainak 50 %-a és még 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyűlés, amelyet az elhalasztott közgyűlést követ 5. napon túlra kell összehívni, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Ez esetben azonban az Alapszabályt módosítani nem lehet a közgyűlésen.

5./ A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Tag felvételéhez, törléséhez minősített, kétharmados többség szükséges.

6./ A szavazás minden kérdésben – kivéve a személyi döntéseket, nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára – annak elfogadása esetén – titkos, vagy minősített szavazás is tartható. Személyi kérdésekről titkos szavazást kell tartani.

7./ Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a PTK. 685. §-ában meghatározott közeli hozzátartozói.
8./ A tisztségviselők mandátuma 1 évre szól és meghosszabbítható.

VII. fejezet

Az elnökség

A Közép-magyarországi Folklórszövetség elnöke: Szigetvári József

2440 Százhalombatta, Erkel Ferenc körút 45. II/5. szám alatti lakos

A Közép-magyarországi Folklórszövetség alelnöke Boross Sándor

1061 Budapest, Paulai Ede u. 26. 3/12.

Az elnökség tagjai:

Budai Gábor    2300 Ráckeve, Mécs köz 4.
Sóskuti Eszter   2051 Biatorbágy, Baross G. u. 1. 
Gorácz József   1105 Budapest, Előd u. 1.
Varga Edit    1085 Budapest, József krt. 31/A
Walter János    2250 Tápiószecső, Szőlő u. 20.


1./ Az Egyesület operatív és koordináló testülete.

2./ Az elnökség elnökből, alelnökből és közgyűlés által az elnökségbe választott további öt tagból áll. Az elnökség tagjai a közgyűlés által megszavazás alapján létrehozott kollégiumok elnöke.

3./ Az elnökség feladati:

a./ gondoskodik az Egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről,

b./ végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs gazdálkodási feladatot, belső munkamegosztás alapján,

c./ gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról,

d./ dönt két közgyűlés közötti időszak között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

4./ Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. Az elnökség határozatképes, ha azon tagjainak 50 %-a és még 1 fő részt vesz. Az elnökség döntéséhez a jelenlévő tagok 50-%-a és még 1 fő egybehangzó szavazata szükséges.

5./ Az elnökség beszámol a közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről.

6./ Az elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában/tiszteletdíjért végzik.


VIII. fejezet

Az elnök

1./ Az elnök az Egyesület képviselője. Az elnökség ülésein szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Tisztét társadalmi munkában látja el.

2./ Vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit.

3./ Távolléte esetén az alelnök helyettesíti.

4./ Az elnök az alelnökkel, és az elnökség egy tagjával együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot.


IX. fejezet

Az egyesület gazdálkodása

1./ Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik.

2./ Az Egyesület bevételei:

a./ tagdíjak,

b./ egyéb források (pártoló tagok adományai, alapítványok támogatásai, az egyesület gazdálkodási, vállalkozási tevékenysége, önkormányzati támogatás, stb.)

3./ Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel.


X. fejezet

A tagdíj

1./ A tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg.

2./ Az éves tagdíj mértéke a rendes tagok esetében

csoportoknak 5000 Ft.

egyéni tagoknak 1000 Ft.

3./ A tag kérésére az éves tagdíj összege csökkenthető, a tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.

 


 
XI. fejezet

Közhasznúsági rendelkezéseknek

1./ Az Egyesület közhasznú tevékenységei az 1997. évi CLVI. törvény (Khtv.) 26.§c) szerint


1. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
2. kulturális tevékenység,
3. kulturális örökség megóvása,
4. környezetvédelem,
5. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
6. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
7. emberi és állampolgári jogok védelme,
8. a magyarországi nemzetié s etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

2./ Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. Az elnökség ülését az elnök hívja össze írásban, a tervezett napirend közlésével egyidejűleg, a tervezett időpont előtt 15 nappal.

3./ A közgyűlés és az elnökség ülései nyilvánosak, döntéseit nyílt szavazással hozza, kivéve a személyi kérdéseket, amikor titkos szavazást kell tartani.

4./ A közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület tagjainak 50 %-a és még 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyűlés, amelyet az elhalasztott közgyűlést követő 5. napot túlra kell összehívni, azonos napirenddel a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Ez utóbbi esetben azonban az Alapszabályt módosítani nem lehet a közgyűlésen.

5./ A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Tag felvételéhez, törléséhez minősített, kétharmados többség szükséges. A szavazás minden kérdésben – kivéve a személyi döntéseket – nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára – annak elfogadása esetén – titkos, vagy minősített szavazás is tartható. Személyi kérdésekről titkos szavazást kell tartani.

6./ Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

7./ Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

8./ Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és -azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

9./ Az Egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a közgyűlés fogadja el, a Khtv. 11. § (1) – (5) bekezdése szerinti tartalommal.

10./ A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

Az Egyesület szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa ( a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

12./ Az Egyesület közgyűlésének, elnökségének döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni.
Az Egyesület közgyűlésének, elnökségének működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni, és folyamatos sorszámmal kell ellátni. A döntések, határozatok melléklete a testületi szerv üléséről készült emlékeztető. Az emlékeztető tartalmazza a testületi ülés helyét, időpontját, a jelenlevők felsorolását, aláírását, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (lehetőleg személyét is), a döntés hatályát.

A döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az érint.  Ezen túl az a döntésekről, határozatról hirdetményt kell elhelyezni az Egyesület székhelyén.

13./ Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés külső személyek számára abban az esetben lehetséges, ha az nem veszélyezteti az Egyesület érdekeit. A betekintés biztosításával kapcsolatos feladatokért az Egyesület elnöke felel. Az érdeklődő megkeresi az elnököt, aki egy egyeztetett időpontban lehetővé teszi az iratok megtekintését.

14./ Az Egyesület közhasznú működéséről, szolgáltatásairól évente egy éves beszámoló és közhasznúsági jelentés készül, létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozz.
A beszámolót, jelentést megkapják a tagok, ezen túl a tagok személyesen gondoskodnak arról, hogy ahhoz érintettek , érdeklődők hozzájussanak. Egyebekben az Egyesület közhasznú működéséről, szolgáltatásairól hirdetményt kell elhelyezni az Egyesület székhelyén. Az érdeklődők megkereshetik az elnököt, aki egy előre egyeztetett időpontban tájékoztatást ad a közhasznú működésről, szolgáltatásokról.

15./ Az Egyesület tevékenységéről szóló éves beszámoló, jelentés szabadon megtekinthető az Egyesület székhelyén, ahol ezzel kapcsolatosan hirdetményt kell elhelyezni. Ezen túl a tagok gondoskodnak, hogy az érdeklődők tudomást szerezzenek a beszámolóról, jelentéséről.

16./ A közhasznúsági jelentés tartalmára a Khtv. 19.§ (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.


 
XII. fejezet

Vegyes rendelkezések

1./ Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. A megszűnéssel kapcsolatosan az elnökség jár el. Vagyonát csak céljaival összhangban lehet felhasználni.

2./ Jelen alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2005. szeptember 22-én fogadta el.

Százhalombatta, 2005. szeptember 22.

 

Szigetvári József
elnök

 
csik
rss RSS hírolvasó
csik
Dokumentumtár
csik
Kiadványaink
Közművelődési Információk
Hirdetés
megjelentek legújabb kiadványaink
Hirdetés
Hirdetés
 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés